DIENSTEN

Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Zijn in uw organisatie de personeelszaken goed geregeld?

Als het eerlijke antwoord in de sfeer ligt van: “Nee, eigenlijk niet,maar wij zijn ook te klein om een eigen medewerker aan te trekken die voldoende kennis heeft van personeelszaken of hr-management., dan hoeft u niet te vrezen dat u de enige bent.

In de contacten die wij met directies van culturele organisaties hebben, horen wij met regelmaat een vergelijkbare reactie op de vraag of het personeelsmanagement in voldoende mate geregeld is.

Gegeven de omstandigheden van veel culturele organisaties is dit alleszins te begrijpen. Budgetten zijn beperkt. Personeelsformaties zijn vaak net niet groot genoeg om een specifieke pz-medewerker aan te trekken en als die er al is, dan is dat veelal een gecombineerde functie met b.v. administratieve werkzaamheden. Het lijkt er ook op dat de noodzaak van gericht personeelsbeleid niet als prioriteit wordt beleefd, los van het gegeven dat in de cultuursector sowieso al een natuurlijke aversie bestaat tegen al te geformaliseerd handelen.


In de praktijk echter betekent deze situatie dat er vaak onbewust een groot aantal kansen voor de organisatie en haar medewerkers blijft liggen. Dat is niet alleen jammer maar in enige mate ook risicovol.
Jammer, omdat adequaat personeelsbeleid een belangrijke bijdrage kan leveren aan het succes van de organisatie. In de eerste plaats toont goed personeelsbeleid aan dat de leiding de medewerkers in hun belangen respecteert. Mogelijkheden op persoonlijke ontwikkeling, erkenning, reflectie op het functioneren en zorg voor het welbevinden leiden vaak tot motivatie en productieve arbeidsrelaties.

Risicovol, omdat er op het terrein van personeelsvraagstukken veel wet- en regelgeving bestaat. Deze vragen om personeelsbeleid dat juridisch houdbaar is.

Deze kansen en risico’s behoeven een professionele benadering. Die professionaliteit komt tot uitdrukking in voorwaarden waaraan verantwoord personeelbeleid minimaal dient te voldoen.

In dit kader bieden wij u een checklist aan de hand waarvan u kunt beoordelen of u op de goede weg zit. Zo niet, dan hebben wij wellicht een oplossing voor u.

Scoort u op het niveau dat u verantwoord acht?

Graag laten wij het antwoord aan u over. Komt u zelf tot de conclusie dat er wellicht sprake is van een iets te grote kloof tussen uw huidige en een formeel gewenste situatie, dan heeft Aridion-Personeelsdiensten voor u direct een aantrekkelijk oplossing.


Wij bieden u verschillende mogelijkheden op ondersteuning bij personeelsbeleid en –management.

Parttime medewerker personeelszaken

Deze medewerker is, afhankelijk van de omvang van uw organisatie, een aantal dagdelen per periode (in overleg vast te stellen) bij u in huis. In de tijd die zij/hij aanwezig is verricht zij/hij onder andere de volgende taken:

  • Lopende administratieve taken rond personeelszaken en -beheer
  • Genereren van vooraf gedefinieerde managementinformatie rond personele zaken
  • Introduceren en implementeren van nieuwe personele regelingen
  • Vraagbaak voor medewerkers in zake personeelsvraagstukken
Parttime HR beleidsmedewerker

De situatie kan zich voordoen dat het personeelsbeleid nog niet goed is uitgewerkt, of nog geen samenhangende vorm heeft. Het is dan van belang eerst inzicht te verkrijgen in de thema’s die een rol spelen in een adequaat personeelsbeleid. Onze medewerkers starten dan met een analyse van de huidige situatie. Op basis van deze analyse stellen zij samen met de directie een plan van aanpak op. Die analyse is gebaseerd op een groot aantal voorwaarden waaraan goed personeelsbeleid dient te voldoen. Dit biedt de directie zelf veel houvast voor de positiebepaling van de organisatie op personeelsterrein. In het plan van aanpak worden de uit te voeren activiteiten en de planning zeer concreet beschreven.

Het uitrollen van de verschillende activiteiten kan dan gebeuren door eventueel aanwezige eigen personeelsmedewerkers of door het betrekken van onze part-time medewerkers personeelszaken.

Interim HR-professional

Mocht door omstandigheden uw eigen HR adviseur of HR beleidsmedewerker voor langere tijd niet in de organisatie aanwezig kunnen zijn, dan kan Aridion Personeelservice de continuïteit van het werk waarborgen of voorzien in de behoefte aan tijdelijke ondersteuning.

De interim HR-professional kunt u ook tijdelijk inschakelen bij onverhoopte crisissituaties of grootschalige veranderingen in uw organisatie. In beide gevallen kan zij/hij u behoeden voor formele valkuilen.

Wat zijn uw voordelen?

Met de HR-oplossingen die Aridion Personeelsdiensten u biedt, beschikt u over:

  • altijd actuele deskundigheid en ervaring op het terrein van HR-vraagstukken door professionals met ervaring in/affiniteit met de theaterwereld;
  • beschikbaarheid van menskracht op maat. U zet nooit meer uren in dan het aantal dat past bij de aard en de omvang van de HR-taken in uw organisatie;
  • waarborgen op continuïteit van het werk. U heeft geen last van afwezigheid door ziekte en dergelijke.
Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur